Oldal kiválasztása

Adatkezelési Tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat

3D Faműves Kft (4524 Ajak, Bocskai út 5, Adószám: 58272840-1-35 ) az információs önrendelkezési jogról és az Információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. alapján az alábbi tájékoztatást nyújtja: a személyes adatokat kizárólag a webshopban történt vásárlással, annak létrejöttével, nyilvántartásával, teljesítésével a szolgáltatással összefüggésben, a vásárló által átadott (felhasználónév, e-mail cím, jelszó, szállítási név, szállítási cím, számlázási név, számlázási cím, felhasználó IP címe, a vásárolt termékek listája.) adatokat az érintett hozzájárulása alapján kezeli. Az adatkezelés célja csak az adásvételi szerződés megkötéséhez, módosításához, teljesítéséhez, a szerződésből eredő igényekhez szükséges cél lehet.

A szerződésekkel kapcsolatos személyes adat törlendő, ha kezelésének törvényi alapja megszűnt, illetve a létrejött szerződésből eredő igények érvényesíthetőek. Létre nem jött szerződésekkel kapcsolatos személyes adat addig kezelhető, amíg a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető. 3D Faműves Kft.-hez eljuttatott adatokat kizárólag az egyéni vállalkozóval munkaviszonyban, megbízási, vállalkozási álló személyek a feladatuk teljesítéséhez szükséges mértékben ismerhetik meg. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés). Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a felvett adatokat a törvény eltérő rendelkezésének hiányában az egyéni vállalkozóra vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése céljából, vagy az egyéni vállalkozó vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának hiányában is kezelheti. Adatkezelésünk teljes folyamata törvényes és tisztességes, megfelel az adatkezelés céljának. Az érintett szerződésben ügyfeleinket személyes adatai felhasználásával kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg.

1. Tájékoztatás kérése

Az adatkezelés során arra törekszünk, hogy biztosítsuk a kezelt adatok pontosságát, teljességét, hitelességét és naprakészségét. Az érintett kérésére 30 napon belül, írásban, közérthető módon tájékoztatást adunk az általunk kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adattovábbítás esetén – amennyiben jogszabály ezt lehetővé teszi – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás naptári évente egyszer ingyenes. További tájékoztatásokért költségtérítés állapítható meg, kivéve, ha a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett, illetőleg ha az adatkezelés jogellenesnek bizonyul.

2. Helyesbítés

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat rendelkezésre áll, az adat helyesbítendő. Az adatot meg kell jelölni, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helyessége vagy pontossága nem állapítható meg egyértelműen.

3. Adattörlés

A személyes adatot törölni kell, ha – kezelése jogellenes; – az érintett ezt kérelmezi és arra a szerződéses jogok és kötelezettségek teljesítéséhez nincs elengedhetetlenül szükség; – az hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; – az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; – azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága (Hatóság) elrendelte.

4. Zárolás

Törlés helyett a személyes adat zárolandó, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, amíg fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek az adatot korábban adatkezelés céljából továbbították. (Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.) Ha az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül az érintettel írásban közölni kell a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasítását és annak ténybeli és jogi indokait. Ebben az esetben az érintettet tájékoztatni kell a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz való fordulás lehetőségéről.

5. Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelő fenti döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

6. Bírósági jogérvényesítés

Az érintett jogainak megsértése esetén, valamint ha az adatkezelő tiltakozását elutasította, bírósághoz fordulhat. A per elbírálása az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes megyei Törvényszék (a fővárosban a Fővárosi Törvényszék) hatáskörébe tartozik. A bíróság soron kívül jár el. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembe vételére kötelezi. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

7. Hatósági eljárás

Fentieken túl az érintett a Hatóságnál eljárást kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, (illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jogok gyakorlásával) kapcsolatosan jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszély fennáll. A Hatóság eljárására vonatkozó szabályok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. VI. fejezetében találhatóak.

8. Adatvédelmi felelős

Társaságunk adatvédelmi felelőse: Parrag-Kovács Ágnes

Adatvédelemmel kapcsolatos bejelentéseket az alábbi elérhetőségen tudjuk fogadni: 4524, Ajak Bocskai út 5.

Telefon: +36 20 537 5661

A www.3dfamuves.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

Cégnév:  3D Faműves Kft

Székhely: 4524, Ajak Bocskai út 5.

Adószám: 26576963-2-15

E-mail cím: info@3dfamuves.hu

Tárhelyszolgáltató neve: BlazeArts Kft.

Tárhelyszolgáltató székhelye: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich J. u. 36 1/9

Tárhelyszolgáltató e-mail címe: info@forpsi.hu

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve:

A szolgáltató telefonszáma: +63 76 550 174

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató weboldala: www.forpsi.hu

A REGISZTRÁCIÓ SORÁN MEGADANDÓ ADATOK

A regisztráció során kötelező és nem kötelező adatok bevitelére van lehetőség. Ha az Ügyfél bármelyik kötelezően kitöltendő adatát nem rögzíti, a Szolgáltató az Ügyfél regisztrációját visszautasítja. Hibás vagy nem létező e-mail cím megadásából, illetve az e-mail szolgáltatást nyújtó rendszer/szolgáltatás hibájából eredő bármilyen kárért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A mindenkor megadandó kötelező adatok köre: a www.3dfamuves.hu weboldalon a Regisztráció menüpontban érhető el.

AZ ADATOK KEZELÉSE, BIZTONSÁGA

A Szolgáltató elkötelezi magát az Ügyfél személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá az Ügyfél számára garantált, biztonságos szolgáltatási lehetőségek megteremtéséhez.

A Szolgáltató a személyes adatok kezelését csak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII számú törvény 65.§ (3) a) pontja, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény figyelembevételével végzi. Az adatkezelés időtartamára az általános elévülési idő az irányadó, illetve az adatkezelés céljára tekintettel az arra vonatkozó jogszabályban meghatározottak.

A Szolgáltatónak az Ügyfél személyes adatait védenie kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen, illetve egyéb adatait is törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés ellen.

Az Ügyfél köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bejelentkezési azonosító, illetve jelszó/jelszavak védelme érdekében. Amennyiben e kötelezettségét megszegi, az Ügyfél felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

A személyes adatoknak a jelen szabályozástól eltérő használata miatt a Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség akkor, ha az abból származó kár az Ügyfél szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha a Szolgáltató a jelen szabályzatban foglalt rendelkezések szerint járt el.

A szolgáltatás igénybevételének és használatának szerződésszerű teljesítését, s így biztonságát szolgálja, ha a belépési jelszót az Ügyfél időről-időre megváltoztatja. Amennyiben a jelszó harmadik személyek tudomására jutott vagy juthat, úgy a jelszót haladéktalanul meg kell változtatni. Az adott felhasználónév/jelszó ismeretében az azokkal elérhető minden szolgáltatás és adat illetéktelenek számára is használhatóvá válik, és azok eléréséből az Ügyfelet ki is zárhatja. A szolgáltatások használata ezekben az esetekben az Ügyfél költségére és felelősségére történik.

Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az Ügyfél által megadott személyes adatokat tárolja, feldolgozza, és az online számlázó szolgáltatással kapcsolatban felhasználja.

A Szolgáltató tiszteletben tartja és védi az Ügyfeleinek személyes adatait, melyeket bizalmasan kezel. A Szolgáltató a hálózatán keresztül továbbított adatokat kizárólag az online számlázó szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg.

Ha a Szolgáltatónak a szolgáltatás teljesítése során közlésútján vagy más úton személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére nem teheti lehetővé. Egyben felhívja az Ügyfelei figyelmét, hogy az online számlázó rendszer tartalmazhat olyan kapcsolatokat, melyet nem a Szolgáltató üzemeltet, és ezen honlapok adatvédelmi rendelkezései eltérhetnek az online számlázó szolgáltatás adatvédelmi rendelkezéseitől.

Az Ügyfél elfogadja, hogy személyes adatait a Szolgáltató – az online számlázó szolgáltatás teljesítéséhez, a szolgáltatás minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá a felhasználó érdekei figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából, a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenységének megvalósítása céljából – felhasználja.

A Szolgáltató jogosult az Ügyfeleitől feldolgozásra kapott adatokat kezelni abból a célból is, hogy az Ügyfeleit értesítse új szolgáltatások megjelenéséről.

A szolgáltatást működtető rendszerek által rögzített adatokat, log-fájlokat nem anonimizált módon kizárólag vita esetén használhatja fel a Szolgáltató.

A Szolgáltató kijelenti, hogy alvállalkozói, megbízottjai, egyéb közreműködői és munkavállalói a Szolgáltatóval azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek.

A Szolgáltató mindenkor aktuális Adatkezelési és Adatbiztonsági szabályzata a Szolgáltató honlapján elérhető az Ügyfelek részére mely az adatkezeléssel kapcsolatos részletes rendelkezéseket tartalmazza

 

AZ ADATOK TÖRLÉSE, ARCHIVÁLÁSA

A Szolgáltató – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban – a személyes adatot törli, ha:

1./ – kezelése jogellenes;

2./ – az Ügyfél kéri (a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével);

3./ – az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

4./ – az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

5./ – azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az Ügyfél önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az Ügyfél kérheti. Az Ügyfél kérelme hiányában a Szolgáltató az adatokat törli, ha az adatkezelés célja megszűnt. Egyéb cél hiányában az Szolgáltató az adatokat mindaddig nyilvántartja, amíg az adatok felhasználására külön eljárásban szükség lehet.

Törlés helyett az Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintettek jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben az Ügyfél vitatja személyes adatainak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen, Szolgáltató személyes adategyeztetést kezdeményez az Ügyféllel.

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.

A törlés esetén az Szolgáltató az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi.

 

KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSI ÉS KUTATÁSI CÉLÚ ADATKEZELÉS

A Szolgáltató az Ügyfelek személyes adatait az érintettek kifejezett, önkéntes hozzájárulása alapján felhasználhatja az alábbi célokra:

1./ – közvetlen megkeresés módszerével (DM) reklám küldése levélben, elektronikus levélben, vagy telefonon (ide értve a telefaxot és az SMS-t is);

2./ – megkeresés piackutatás, közvélemény kutatás céljából;

3./ – megkeresés ügyfél elégedettség mérés, szolgáltatásfejlesztés céljából.

A hozzájárulás minden esetben önkéntes, azt a Szolgáltató nem támasztja a szerződés megkötésének feltételéül.

 

AZ ADATOK MÓDOSÍTÁSÁSA

Az Ügyfél a regisztráció során megadott adatait – felhasználóneve kivételével – módosíthatja. Az Ügyfél köteles az adataiban bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni.

Amennyiben az Ügyfél felhasználóneve megváltozik, ennek átvezetése csak a Szolgáltatónál történt személyes azonosítást követően történik meg.

Személyes azonosítás során a természetes személy azonosításán kívül, az Ügyfél adatok feletti rendelkezés jogosultságának vizsgálata is megtörténik, cégkivonat, aláírási címpéldány, meghatalmazás, stb. útján.

Jelszóváltoztatás: Az Ügyfélnek lehetősége van a jelszava megváltoztatására. A jelszóváltoztatásról a rendszer automatikus rendszerüzenetet küld e-mailben az Ügyfél rendszerben nyilvántartott e-mail címére.

Ha meghívottként a Számlafiók szolgáltatásra regisztrált vagy ezt tartalmazó alap csomagot előfizető Ügyfél olyan adatmódosítást kíván rögzíteni, amely a számlakibocsátó(k) vonatkozásában is releváns, köteles a Szolgáltató értesítésével egyidejűleg az érintett számlakibocsátót is értesíteni a változásról.

A szolgáltató a fenti esetekben a bejelentés elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti az Ügyféltől.